Κλείσιμο
Μήνυμα Δημάρχου

andrikopoulos

Με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Δημάρχου του Δήμου μας και σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε, τιμώντας με, με την ψήφο σας. Η ευθύνη είναι μεγάλη, γιατί εκτός των άλλων, είμαστε ένας δήμος με πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις προς τους πολίτες αλλά και ρόλο στη επαρχία.

Με τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου και της κατανόησής σας, στο ότι είμαστε σε μεταβατικό στάδιο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα φέρουμε σε πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει.

Δουλεύοντας σκληρά, ενώνοντας δυνάμεις, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, τα συλλογικά όργανα και οι εθελοντές θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συνδημοτών μας.

Όπως έχουμε δεσμευτεί, η Διοίκηση του Δήμου μας θα στηρίζεται στους πυλώνες: Δικαιοσύνη, συνεργασία, συλλογικότητα, ευθύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμός για τον κάθε πολίτη.

Κάνοντας πράξη τα πιο πάνω και μέσα από το δικτυακό μας χώρο δημιουργούμε ένα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μέσα από το οποίο οι δημότες μπορούν να εκφράσουν θέσεις, απόψεις και παρατηρήσεις, για το τι γίνεται στο Δήμο μας. Μέσα από την περιδιάβαση στις ηλεκτρονικές σελίδες του δήμου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας, για θέματα Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας και Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής.

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία συμβάλλει στη διαφάνεια, στη σωστή ενημέρωση, στη συλλογικότητα των αποφάσεων και ενισχύει τη δημοκρατία για το καλό του πολίτη για τον οποίο νοιαζόμαστε.

Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί στη οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ισχυρού και πρωτοπόρου Δήμου της ανάπτυξης, του εκσυγχρονισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης.

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μας και σας εύχομαι καλή και εποικοδομητική περιδιάβαση και σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε για να σας φιλοξενήσουμε με το δικό μας τρόπο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ηλίας Α. Ανδρικόπουλος

Μήνυμα Δημάρχου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Μελέτες και Διαδικασίες, για τη χορήγηση της Άδειας Δόμησης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 14:16

1.  Μετά  την  έκδοση  Έγκρισης  Δόμησης  και  εντός  της ισχύος της υποβάλλεται η αίτηση  για Άδεια  Δόμησης.

2. Η άδεια  δόμησης  χορηγείται εντός δύο (2) ημερών από την  υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών,  εφόσον  υποβληθούν εμπρόθεσμα  και σύμφωνα με τους  εγκεκριμένους όρους  δόμησης, οι απαιτούμενες μελέτες, δηλώσεις  και δικαιολογητικά.

Η άδεια  δόμησης  ισχύει  για  τέσσερα (4) έτη  από την έκδοσή  της. Για ανέγερση κτιρίου  ή κτιρίων  με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των  5.000 τετραγωνικών  μέτρων, προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ., ισχύει για έξι (6) χρόνια.

Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης η οποία ισχύει για ένα (1) έτος  από την έκδοσή της.

3. Όλα τα  σχέδια  και οι μελέτες, υποβάλλονται σε δύο σειρές  και πρέπει να είναι πλήρη, υπογεγραμμένα από τον ή τους μελετητές μηχανικούς, και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις  ισχύουσες  προδιαγραφές και τους  ειδικούς

κανονισμούς  που διέπουν τη σύνταξη  των μελετών,  κατά περίπτωση. Ειδικότερα υποβάλλονται:

1) Αίτηση  του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

2) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότη− τας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται. Η μελέτη  πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τα μεγέθη  και τα στοιχεία του Τοπογραφικού  και του Διαγράμματος δόμησης που συνοδεύουν την Έγκριση Δόμησης, και σύμφωνη με τις εγκρίσεις  των αρμόδιων φορέων, καθώς και με τους  κτιριοδομικούς ή άλλους  κανονισμούς και προδιαγραφές όπως ισχύουν, ανάλογα  με το έργο. Τα περιγράμματα  των κατόψεων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται από το εγκεκριμένο διάγραμμα  δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο  6. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται ενημερωμένο  διάγραμμα  δόμησης.

3) Στατική μελέτη και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.

4) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5) Μελέτη  ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

6) Μελέτη  χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

7) Μελέτη υδραυλικών  εγκαταστάσεων και  αποχετεύσεων.

8) Μελέτη  ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια  Πυροσβεστική  Υπηρεσία η οποία χορηγείται με βάση τη Μελέτη  παθητικής  πυροπροστασίας,  που υποβάλλεται υπογεγραμμένη μόνο από τον αρμόδιο μελετητή Μηχανικό  χωρίς  να απαιτείται προηγούμενη  έγκριση  της Υπηρεσίας Δόμησης.

9) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη  από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

10) Υπεύθυνη δήλωση  κάθε  μελετητή μηχανικού,  στην οποία αναφέρεται ότι:

• Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις  γενικές και ειδικές  πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλή− ρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους  κανονισμούς  που ισχύουν.

• Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του δια− γράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε  η έγκριση  δόμησης.

• Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν  τα  τεύχη  υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

11) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας  του έργου, με ορισμό  του  υπευθύνου συντονιστή κατά  τα  οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 305).

12) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων  χώρων στάθμευσης,  σύμφωνα με το ν. 1221/81, όπως ισχύει, και πιστοποιητικό μεταγραφής της  στο  υποθηκοφυλακείο  ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

13) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου  1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.

14) Ταυτότητα κτιρίου,  σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του  ν.3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφαση  του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  καθορίζεται ο χρόνος  έναρξης της  υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

15) Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης  των πάσης φύσεως φόρων, τελών  και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των Μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες, σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις.

16) Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.

    Διαβάστηκε 1268 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης