Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 13:59

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 

  1. Κατάρτιση και Ψήφιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  3. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που θα προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης και έως τη λήξη του προγράμματος.
  4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό Εξοπλισμό».
  5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα» για τις ανάγκες διοικητικής λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
  7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)».
  8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
  9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Λοιπά Διάφορα Έξοδα».
  10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά Φαρμακείου ΚΔΑΠ» & «Υλικά Φαρμακείου ΒΣΣ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

   ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Διαβάστηκε 2083 φορές