Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. 21/12/2016

Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. | Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 19:14

Προς: Μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου (γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.), θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), με θέματα:

  1. Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
  2. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, άρθρου 221 Ν. 4412/2016.
  3. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Έντυπα & Γραφική  Ύλη (ΚΔΑΠ)».
  4. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Λοιπά Διάφορα Έξοδα».
  5. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης δια Λοιπών Μεθόδων (ΒΣΣ)».
  6. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης δια Λοιπών Μεθόδων (ΚΔΑΠ)».
  7. Ψήφιση πίστωσης για «Φ.Π.Α. Δαπανών 23% - 24%».
  8. Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στο προσωπικό της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης».
  9. Κατάρτιση και Ψήφιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2015 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
  10. Περί ψήφισης προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε έτους 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΓΚΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

    Διαβάστηκε 1876 φορές