Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος

Τακτικά Μέλη

1.Λόντος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου
2.Αποστολόπουλος Σπυρίδων του Βασιλείου
3.Σκέρος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
4.Καραβάς Ανδρέας του Γεωργίου
5.Μπρακούλιας Θεοφάνης του Βασιλείου
6.Καραβάς Σπυρίδων του  Βασιλείου

Αναπληρωματικά Μέλη

1.Αγγελίδης Απόστολος του Περιάνδρου
2.Γκιόκας  Γεώργιος του Κων/νου