Δ.H.Κ.Ε.Ξ.E.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) προήλθε ύστερα από την τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξυλοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.)» (ΦΕΚ 2203 Τεύχος Β’/3-10-2011) και την τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Επιχ/σης Κατασκευής Τεχνικών Έργων Ξυλοκάστρου (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Ξ.), η οποία συστάθηκε με το ΦΕΚ 342 (Τεύχος Β’) την 22 Μαΐου 1991, σε Κοινωφελή Επιχ/ση του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 520 Τεύχος Β’/26-4-2010) με διάρκεια πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής της στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια σύντομη αναφορά των σκοπών της Επιχείρησης είναι:

 •  Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών  που αναφέρονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που αφορούν:
  α) την Τρίτη ηλικία (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») και τα παιδιά.
  β) τις ευπαθείς ομάδες με την παροχή υπηρεσιών υγείας, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, ψυχικής υγείας, κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών και Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
  γ) μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων.
  δ) τη διευκόλυνση της ένταξης των Γυναικών αλλά και της παραμονής τους στην αγορά εργασίας καθώς και της ενίσχυσης της εναρμόνισης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ανδρών και Γυναικών κ.λ.π.
 • Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως:
  α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
  β) η λειτουργία πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
  γ) η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και γενικότερα του πολιτισμού στο Δήμο κ.λ.π.
 • Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Περιβάλλοντος όπως:
  α) η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών (π.χ. η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης).
  β) η προστασία και διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
  γ) η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κ.λ.π.  
 • Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463/2006
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής.

 Η Επιχείρηση είναι φορέας υλοποίησης αρκετών ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων εκ των οποίων δύο από αυτά αναφέρονται παρακάτω:

 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου με έναρξη την 31/12/1999 και «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης με έναρξη την 12/9/2002. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 • Πρόγραμμα «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με έναρξη την 1/2/2003. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται μέσα από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση απασχολεί (4) εργαζόμενους αορίστου χρόνου και (7) εργαζόμενους ορισμένου χρόνου με τις εξής ειδικότητες:

Κοινωνική Λειτουργός (2)

Νοσηλεύτρια (2)

Οικογενειακή Βοηθός (3)

Νηπιαγωγός (1)

Μουσικοπαιδαγωγός (1)

Υπάλληλος Καθαριότητας (1)

Υπάλληλος Γραφείου (1)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. είναι 11μελές και ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 166/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ακολούθως: Ορίζει Διοικητικό Συμβούλιο για την διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔH.K.E..Ξ.Ε), τους κατωτέρω:

 1. Τον δημοτικό σύμβουλο κ.Γκιολή Αναστάσιο (Πρόεδρος).
 2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παναγουλόπουλο Αναστάσιο με αναπληρωτή τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσούλη Ηλία
 3. Την δημοτική σύμβουλο κ. Μαγγίνα Σταυρούλά με αναπληρωτή της τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ματσούκα Γεώργιο
 4. Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κουσουλό Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κεκερή Νικόλαο
 5. Η δημοτική σύμβουλος κ. Γκαινά Ευφροσύνη με αναπληρώτρια την δημοτική σύμβουλο κ. Μαστέλλου –Βασιλλάκη Γεωργία (Αντιπρόεδρος)
 6. Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Φίλη Χαράλαμπο με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ψυχογιό Κωνσταντίνο
 7.  Τον κ. Πρωτόπαππα Χρήστο από το σύλλογο αιμοδοτών με αναπληρωτή τον κ. Σταματούλη Ιωάννη ,από τον ίδιο σύλλογο.
 8. Τον δημότη κ. Μητσούλα Δημήτριο με αναπληρώτριά του την δημότισσα κ. Κορδούλη Γεωργία
 9. Την δημότισσα κ. Πατούρα Μαριάννα με αναπληρώτρια την δημότισσα κ. Κουρούμαλη Κων/να.
 10. Την δημότισσα κ. Παύλου Αθανασία με αναπληρώτρια της την δημότισσα κ. Μπαζίνη Βασιλική
 11. Την δημότισσα κ. Σπανογιάννη – Αδάμ Ευαγγελία με αναπληρώτρια την κ. Άννα Ζαχαρή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2743360228, Φαξ: 2743028261

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης