Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1 ΑΔΑ: 9Ο7ΘΟΕ1Ρ-ΚΝ4

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οικ.έτος 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 1-2018 ΑΔΑ: 6ΝΤ8ΟΕ1Ρ-ΧΒ7

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1-2019

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 144/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1-2020 ΑΔΑ: 68ΕΑΟΕ1Ρ-3ΧΒ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: 13.11.20
 • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 1-2021 ΑΔΑ: ΨΩΨ2ΟΕ1Ρ-ΒΕΟ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2021

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 • Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10 ΑΔΑ: ΨΛΨ7ΟΕ1Ρ-ΖΝΤ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Προγρ. ΒΣΣ+ΚΔΑΠ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2018 ΑΔΑ: Ψ9ΝΒΟΕ1Ρ-ΨΣΔ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2019

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10-2020 ΑΔΑ: ΨΗΘ5ΟΕ1Ρ-1ΑΥ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση (Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2017 του Ο.Α.Ε.Δ.), για την πρόσληψη ενός (1) ανέργου (Α.Μ.Ε.Α.) με ειδικότητα: Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθώς κ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11 ΑΔΑ: ΨΓΧ0ΟΕ1Ρ-ΣΛΖ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2018 ΑΔΑ: ΩΟΔ8ΟΕ1Ρ-Ζ7Ν

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για προμήθεια «Λοιπού Εξοπλισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2019 ΑΔΑ: ΨΦΟΣΟΕ1Ρ-895

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2019

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020
 • Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ WEB BANKING
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11-2020 ΑΔΑ: ΩΗΟ4ΟΕ1Ρ-4Μ0

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2020

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020
 • Θέμα: ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 12 ΑΔΑ: Ω4ΠΦΟΕ1Ρ-9Ο2

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12-2018 ΑΔΑ: ΩΨΘ0ΟΕ1Ρ-ΦΚ2

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΩΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης