Συνεδριάσεις Δ. Συμβουλίου ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 17η του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 3. Παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών των υπ’ αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ-5138 & ΚΗΥ-5140 οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 4. Ορισμός εκκαθαριστή αποστολής στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) για την πληρωμή των αμοιβών του προσωπικού.
 5. Σύνταξη προκήρυξης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης και επιλογής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Την 13η του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
 2. Ορισμός Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών.
 3. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 5. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
 6. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
 7. Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικου παζαριού από το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.                                                                                           

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με μοναδικό θέμα:

1.    Ψήφιση  Προϋπολογισμού έτους 2014.

2.    Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

   ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Την 6η του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

1.    Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στο προσωπικό της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης».
2.    Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στο προσωπικό του «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου».
3.    Οδήγηση των αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ-5138 & ΚΗΥ-5140 επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης» και «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου».
4.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή & Συντήρηση Λοιπού Παγίου Εξοπλισμού (ΚΔΑΠ-ΒΣΣ)».
5.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
6.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
7.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)».
8.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και δέσμευση πίστωσης για «Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας» στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. έτους 2014.
9.    Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου παζαριού από το ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου.

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.


                                    ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 

 1. Κατάρτιση και Ψήφιση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2012 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 3. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. που θα προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης και έως τη λήξη του προγράμματος.
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Λοιπό Εξοπλισμό».
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα» για τις ανάγκες διοικητικής λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΒΣΣ)».
 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)».
 8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Λοιπά Διάφορα Έξοδα».
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά Φαρμακείου ΚΔΑΠ» & «Υλικά Φαρμακείου ΒΣΣ».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

   ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 28η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Έγκριση αλλαγής ωραρίου εργασίας Υπαλλήλου Καθαριότητας στο ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου.
 2. Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 για τη χρηματοδότηση των δομών «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου (Α’ Βάρδια)» και «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου (Β’ Βάρδια)» στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1360/19-6-2013 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 3. Ανανέωση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. στο προσωπικό της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης».
 4. Προσαρμογή των συμβάσεων Ι.Δ.Α.Χ. του προσωπικού της μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου» στις διατάξεις όλων των εκδοθέντων νόμων από το έτος 2010 έως και σήμερα.
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και διάθεση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Την 3η του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 

 1. Διοργάνωση Μουσικοθεατρικής Εκδήλωσης του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου στο Θέατρο «Άγγελος Σικελιανός» εν’ όψει της θερινής περιόδου και ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Εκδηλώσεων – Επιδείξεων ΚΔΑΠ».
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Έντυπα & Γραφική Ύλη (ΚΔΑΠ)».
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Διάφορα Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΒΣΣ».
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για «Διάφορα Υλικά Άμεσης Ανάλωσης ΚΔΑΠ».
 5. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Επιμόρφωσης Προσωπικού».
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
 7. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και σύναψη δίμηνης Σύμβασης Εργασίας ενός (1) ατόμου για τις έκτακτες ανάγκες του προγράμματος «ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου»

 

 
 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

 

 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 30η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Εκδηλώσεων – Επιδείξεων ΒΣΣ».
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα Εκδηλώσεων – Επιδείξεων ΚΔΑΠ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 15η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές Μηχαν/κής Επεξεργασίας».
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Αγορές Βιβλίων (ΚΔΑΠ)».
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Εντύπων & Γραφικής Ύλης (ΚΔΑΠ)».
 5. Έγκριση για την απευθείας μίσθωση ιδιωτικού μεταφορικού μέσου (Λεωφορείου) για μετακίνηση του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου στην Αθήνα, στο πλαίσιο ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΔΗ.K.E.Ξ.Ε.

Την 19η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), με θέματα:

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2013.
2.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Εντύπων».
3.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου».
4.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες Μετακίνησης – Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (Προγραμ. ΒΣΣ + ΚΔΑΠ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.

ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 4 από 4

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης