Διακήρυξη Επέκτασης Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ξυλοκάστρου

Προκηρύξεις | Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011 14:33

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι :

Στις 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ως 11:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της % επί των τιμών του τιμολογίου άνευ ορίου, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού 36.756,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε και της αριθ. 28/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως της περιοχής διαμονής Νομού Κορινθίας καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, οι οποίες είναι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας δηλαδή 598,00 €, θα απευθύνεται προς το Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και θα κατατεθεί υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 Τ.Κ. 204 00 Ξυλόκαστρο, τηλ.  27433 60236 - 60239, Δ. Σαμαρτζή – Α. Γκουρβέλου). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1911 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης