Διακήρυξη Αποκομιδής Ογκωδών Απορριμμάτων

Προκηρύξεις | Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011 14:36

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ότι :

Στις 2 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της % (άρθρο 16 Π.Δ. 28/80), για την εργασία ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.), προϋπολογισμού 48.409,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 και 273 ου Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε & τροποποιήθηκε και της από 19-9-2011 Τεχνικής Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Η εργασία προβλέπει τη συλλογή απορριμμάτων σε συνολικά 34 κάδους μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων (container) του αναδόχου, χωρητικότητας από 7 έως 12m³ .

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που ασχολούνται με το αντικείμενο της εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α., θα απευθύνεται προς το Δήμο Ξυλοκάστρου και θα κατατεθεί υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Η εργασία θα έχει ετήσια διάρκεια και η έναρξή της θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό καθώς και αντίγραφο των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 Τ.Κ. 204 00 Ξυλόκαστρο, τηλ.  27433 60252 - 60214, Σ. Σπανός και Σ. Παπαδημητρίου), όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άνευ οικονομικής επιβάρυνσης.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1963 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης