Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος

Προκηρύξεις | Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 11:44

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», που αφορά στην προμήθεια (αγορά) ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας (Κωδικός CPV: 34144512-0) όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη δημοπράτησης που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 23% 98.400,00 €. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί).
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 4η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών), στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  (Λ. Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400, Ξυλόκαστρο). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής. Η ημέρα και ώρα θα ανακοινωθεί προς τους διαγωνιζόμενους εγγράφως, με σχετικό για το σκοπό αυτό fax. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ακολουθήσει ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός μεταξύ αυτών που υπέβαλαν έγκυρη οικονομική προσφορά και τιμή εκκίνησης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας (της υπηρεσίας), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (χρόνου ισχύος 90 ημερολογιακών ημερών) και θα απευθύνεται προς το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης ή του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων του διαγωνισμού προσερχόμενοι στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού (Πληροφορίες κ. Δ. Κανναβός και κα Σ. Παπαδημητρίου, τηλ. +30 2743360249 - 214). Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα, παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.
                                                                                       
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 1818 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης