Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων, Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ και Φαξ, CD & DVD

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 09 Μαϊου 2012 11:46

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
    Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης διακηρύσσει ότι:

Την 16η του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΑΚΕΛΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ – FAX, CD & DVD (αριθ. μελέτης 16/2012).
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 47.930,00 € με ΦΠΑ 23% από πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΤΑ.

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαποί)
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα αναγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών της μελέτης. Κάθε προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε ομάδας.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή  στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της προμήθειας με τον Φ.Π.Α. (23%) της/των ομάδας(-ων) των ειδών για την/τις οποία(-ες) υποβάλλεται προσφορά και θα απευθύνεται στο Δήμο Ξυλόκαστρου, Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (τηλ. 27433 60210-60244 Κ. Μάρκελλος – Σ. Παπαδημητρίου αντίστοιχα, fax 27430 28261).
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 26375 φορές