Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης θα διενεργήσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Δερβενίου.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - διακήρυξης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 2743360244 - Σ. Παπαδημητρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ)

Η  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου    Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του  Λυκείου  και Γυμνασίου   Δερβενίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του  Λυκείου  Δερβενίου του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης στις  24  Φεβρουαρίου   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου του  Λυκείου Δερβενίου στο τηλ. 27430 32178   και στο Δήμο Ξυλ/στρου- Ευρωστίνης Λ.Φραντζή 2 (αρμόδια υπάλληλος κ. Δρούγκα)  στο τηλ. 2743360213  απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του καθώς και των Νομικών του Προσώπων «Ηλίας Κατσούλης», Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 56.738,53 € χωρίς ΦΠΑ και 64.122,29€ με Φ.Π.Α. 13% και 23% (αριθμός μελέτης 28/2014). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου (Λ. Φραντζή 2 – 20400 Ξυλόκαστρο), στις 30-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 έως 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: κα Α. Ράλλη και κα Κ. Καίτσας, τηλ. 2743360255 και 2743360101 στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι αντίστοιχα και fax: 2743022361 και 2743032812). Συνημμένα μπορείτε να δείτε την περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που απαιτούνται για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού 334.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (αριθμός μελέτης 16/2014).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο), στις 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της μελέτης και των εντύπων υποβολής προσφοράς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου)

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει, σε επανάληψη, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου.
Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής ,στο Δημαρχείο  Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – ισόγειο ) στις 16 Οκτωβρίου  2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία  της Σχολικής Επιτροπής  στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, στο Ξυλόκαστρο τηλ.2743360205 (κ. Ανδρικοπούλου Παναγιώτα), απ΄  όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
( Για  δύο (2)    θέσεις  καθαριστών-καθαριστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου)
 Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, λαμβάνοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 6 του Ν. 4076/12 η περίπτωση γ΄της παρ.1  του άρθρου 18 του Ν. 3870/10, όπως είχε αντικατασταθεί , αντικαθίσταται ως εξής: οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 , όπως είχε τροποποιηθεί  και ισχύει καταρτίζονται  και για το διδακτικό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις  των διατάξεων αυτών, εφόσον δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό.
2.    Το γεγονός ότι το  υπάρχον προσωπικό  είναι αδύνατον να καλύψει τις  ανάγκες  καθαριότητας των σχολικών μονάδων  .
3.    Την αριθ.37/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
4.    Την  προβλεπόμενη  από το νόμο αμοιβή που είναι ανάλογη με τις αίθουσες  που καθαρίζουν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πλήρωση δύο (2) καθαριστών/στριων με σύμβαση μίσθωσης έργου  για το χρονικό διάστημα  από  έως και 30/6/2015 των  πιο κάτω σχολικών κτιρίων:

1    ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου,Ποσού  2.945,84 €    (1)    ΕΝΑ
2    ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ποσού 2.945,84         (1) ΕΝΑ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση
για παραχώρηση αδείας  εκμετάλλευσης,   σχολάζουσας  θέσης     περιπτέρου  στη Δημοτικής  Ενότητας Ξυλοκάστρου,   του   Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αναρτά πίνακα μίας (1)   σχολάζουσας θέσης   περιπτέρων,   εντός   κεντρικών ζωνών   της   πόλεως  Ξυλοκάστρου,  της   Δημοτικής  Ενότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα   με   την   παρ. 2 ,    του άρθρου 25 του Ν.Δ. 1044/1971( ΦΕΚ Α΄245), ως κάτωθι:

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:
Μία   (1)    σχολάζουσα    θέση  περιπτέρου , επί της οδού   Κ.Τσαλδάρη & Σπ. Παπαγεωργίου στο Ξυλόκαστρο.

Λεπτομέρειες αναλυτικά στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00- 10:00 θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα στα Σαρανταπηχιώτικα.

Δείτε συνημμένα τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2743 360244 (Σ. Παπαδημητρίου) και 2743 360101 (Κ. Ρωμηού)

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης θα διενεργήσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Ξυλοκάστρου.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 27433 60244 (αρμόδια υπάλληλος: Σοφία Παπαδημητρίου)

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία την Τετάρτη 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λυκούργου Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) και ώρα 09:00 - 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται εντός δημοτικού αλσυλλίου, στον οικισμό Σαρανταπηχιωτίκων της Τ.Κ. Σαρανταπήχου.

Δείτε συνημμένα την περίληψη της διακήρυξης

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 7 από 10

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης