Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

Συνημμένα δείτε την πρόσκληση με τα θέματα

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 10η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Συκιάς εντός του αισθητικού δάσους «Πευκιάς».
 3. Ψήφιση πίστωσης έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Κατακύρωση έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
 6. Ψήφιση πίστωσης έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή επιβατικών οχημάτων.
 8. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων.
 9. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου.
 10. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων.
 11. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και συντήρηση και επισκευή δικύκλων οχημάτων.
 12. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μπετονιέρας.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ΝΠΙΔ (γιατρός εργασίας).
 14. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα αδείας ειδικού ραδιοδικτύου.
 15. Ψήφιση πίστωσης για εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης.
 16. Ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων.
 17. Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων.
 18. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο ισολογισμού 2016.
 19. Ψήφιση πίστωσης για δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
 20. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση ισολογισμού – απολογισμού έτους 2015.
 21. Ψήφιση πίστωσης για τη δημοσίευση απόφασης Δημάρχου (υπερωριακή απασχόληση).
 22. Ψήφιση πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 23. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, fax και εκτυπωτικών μηχανημάτων.
 24. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή Η/Υ, δικτύου και περιφερειακού εξοπλισμού τους.
 25. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – διοικητικών – οικονομικών προγραμμάτων ΟΤΑ GENESIS
 26. Ψήφιση πίστωσης για την εγκατάσταση βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων SINGULAR LOGIC (Releases).
 27. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ορκωτού λογιστή για ισολογισμό 2015 (συνεχ.).
 28. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων, φακέλων, σφραγίδων (συνεχ.).
 29. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία της στείρωσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων (συνεχ.).
 30. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία της υλοτομίας, κλάδευσης υπερμεγεθών δένδρων (συνεχ.)
 31. Ρύθμιση οφειλής κ. Χαλκιά Κων/νου.
 32. Εισηγήσεις για τροποποιήσεις προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού έτους 2015 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄τριμήνου έτους 2016 και υποβολή της στο Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 16η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατακύρωση διαγωνισμού έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 2. Λήψη απόφασης επί ένστασης στο διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά (Τ.Κ. Συκιάς).
 4. Ρύθμιση οφειλής κ. Ιωάννη Κορδούλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
 2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» - ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
 3. Ρύθμιση οφειλής κ. Ιωάννη Αθανασούλη.
 4. Ρύθμιση οφειλής κας Αγγελικής Μαντά.
 5. Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Δούρου.

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 2α Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 30η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έργου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
 2. Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
 7. Περί ρύθμισης οφειλής κ. Γ. Βιλαδέρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 21η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1.  Έγκριση τελικού σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2017
 2. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.).
 3. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 19η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας δημοπράτησης.
 2. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ».
 8. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»
 9. Ρύθμιση οφειλής κ. Γ. Μακρή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 20

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης