Πολεοδομία

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Πολεοδομία | Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 11:40

Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική έγκριση εργασιών που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την απόφαση 5219/3-2-04, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτόν. Σύμφωνα με το άρθρο 4 ΦΕΚ 79Α/2012:

Για τις  ακόλουθες  περιπτώσεις  οι εργασίες εκτελούνται  χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση  ανάληψης  επίβλεψης  από αρμόδιο  μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο  αστυνομικό  τμήμα:

α) κατεδάφιση κατασκευών  ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως  ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί  επικινδύνων  οικοδομών,  με την  επιφύλαξη  της  παραγράφου 8 του  άρθρου  6 του παρόντος  νόμου,

β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας  που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο  ή κατασκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις,

γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν  κριθεί  οριστικά αυθαίρετες κατά  τις  ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

1.  Μετά  την  έκδοση  Έγκρισης  Δόμησης  και  εντός  της ισχύος της υποβάλλεται η αίτηση  για Άδεια  Δόμησης.

2. Η άδεια  δόμησης  χορηγείται εντός δύο (2) ημερών από την  υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών,  εφόσον  υποβληθούν εμπρόθεσμα  και σύμφωνα με τους  εγκεκριμένους όρους  δόμησης, οι απαιτούμενες μελέτες, δηλώσεις  και δικαιολογητικά.

Η άδεια  δόμησης  ισχύει  για  τέσσερα (4) έτη  από την έκδοσή  της. Για ανέγερση κτιρίου  ή κτιρίων  με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των  5.000 τετραγωνικών  μέτρων, προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ., ισχύει για έξι (6) χρόνια.

Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης η οποία ισχύει για ένα (1) έτος  από την έκδοσή της.

3. Όλα τα  σχέδια  και οι μελέτες, υποβάλλονται σε δύο σειρές  και πρέπει να είναι πλήρη, υπογεγραμμένα από τον ή τους μελετητές μηχανικούς, και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις  ισχύουσες  προδιαγραφές και τους  ειδικούς

κανονισμούς  που διέπουν τη σύνταξη  των μελετών,  κατά περίπτωση. Ειδικότερα υποβάλλονται:

1) Αίτηση  του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

2) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότη− τας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται. Η μελέτη  πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, τα μεγέθη  και τα στοιχεία του Τοπογραφικού  και του Διαγράμματος δόμησης που συνοδεύουν την Έγκριση Δόμησης, και σύμφωνη με τις εγκρίσεις  των αρμόδιων φορέων, καθώς και με τους  κτιριοδομικούς ή άλλους  κανονισμούς και προδιαγραφές όπως ισχύουν, ανάλογα  με το έργο. Τα περιγράμματα  των κατόψεων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται από το εγκεκριμένο διάγραμμα  δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο  6. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται ενημερωμένο  διάγραμμα  δόμησης.

3) Στατική μελέτη και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.

4) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5) Μελέτη  ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

6) Μελέτη  χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

7) Μελέτη υδραυλικών  εγκαταστάσεων και  αποχετεύσεων.

8) Μελέτη  ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια  Πυροσβεστική  Υπηρεσία η οποία χορηγείται με βάση τη Μελέτη  παθητικής  πυροπροστασίας,  που υποβάλλεται υπογεγραμμένη μόνο από τον αρμόδιο μελετητή Μηχανικό  χωρίς  να απαιτείται προηγούμενη  έγκριση  της Υπηρεσίας Δόμησης.

9) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη  από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

10) Υπεύθυνη δήλωση  κάθε  μελετητή μηχανικού,  στην οποία αναφέρεται ότι:

• Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις  γενικές και ειδικές  πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλή− ρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους  κανονισμούς  που ισχύουν.

• Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του δια− γράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε  η έγκριση  δόμησης.

• Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν  τα  τεύχη  υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

11) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας  του έργου, με ορισμό  του  υπευθύνου συντονιστή κατά  τα  οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 305).

12) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων  χώρων στάθμευσης,  σύμφωνα με το ν. 1221/81, όπως ισχύει, και πιστοποιητικό μεταγραφής της  στο  υποθηκοφυλακείο  ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

13) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου  1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.

14) Ταυτότητα κτιρίου,  σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του  ν.3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφαση  του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  καθορίζεται ο χρόνος  έναρξης της  υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

15) Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης  των πάσης φύσεως φόρων, τελών  και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των Μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες, σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις.

16) Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.

1. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών, από την υποβολή των απαιτούμενων  μελετών  και δικαιολογητικών.

Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια  συνολικής επιφανείας προσμετρουμένης  ή μη στο σ.δ. 2.000τ.μ. και για  δύο (2) έτη  για  κτίρια  συνολικής  επιφανείας προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ. μεγαλύτερης των 2.000τ.μ.

Τυχόν απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις γίνονται εντός  αποκλειστικής προθεσμίας  δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

2.1.  Για  τη  χορήγηση  Έγκρισης  Δόμησης  υποβάλλονται στην αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου Υπηρεσία Δόμησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α1. Αίτηση  του  κυρίου  ή του  έχοντος νόμιμο  δικαίωμα με τις  δηλώσεις  αναθέσεων –  αναλήψεων  με πλήρη  και σαφή  προσδιορισμό της  αιτουμένης έγκρισης δόμησης (τίτλος έργου). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και αναγράφει όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος:

αα) τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ) και στοιχεία του τυχόν εξουσιοδοτημένου προσώπου,

ββ) αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου,

γγ) τίτλους κτήσεως και μεταγραφή αυτών για κάθε ακίνητο, δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου

δδ) πίνακα υποβαλλόμενων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών

α2. Έντυπο δηλώσεων  ανάθεσης  και ανάληψης  της  ευθύνης σε αρμόδιους  κατά  ειδικότητα Μηχανικούς, για  τη σύνταξη  της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.

α3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα  με τα  επιτρεπόμενα  και  πραγματοποιούμενα στοιχεία  του  διαγράμματος  δόμησης  και  πίνακα  καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων  ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες  απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις ή τυχόν εγκρίσεων όπως προβλέπεται από τους  όρους  δόμησης της περιοχής.

α4. Φύλλο ελέγχου, με το όνομα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της  άδειας  δόμησης,  όπως αναφέρεται στην  αίτηση,  τα στοιχεία διεύθυνσης του έργου και τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και εγκρισεων  στην Υπηρεσία Δόμησης.

Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, α3, α4 πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο  τεύχος  με πρώτη σελίδα  την αίτηση  και τελευταία το φύλλο ελέγχου,  σύμφωνα με το υπόδειγμα. β. Τοπογραφικό  διάγραμμα  σε δύο αντίγραφα. Το τοπογραφικό  διάγραμμα,  επιπλέον  των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες  διατάξεις των προδιαγραφών,  περιλαμβάνει:

1. εξάρτηση  των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό  τριγωνομετρικό δίκτυο,

2. περίγραμμα  του  προς οικοδόμηση  έργου  μονοσήμαντα ορισμένο  με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

3. πλήρη φωτογραφική  αποτύπωση

4. υψομετρική  αποτύπωση

Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες νόμιμο  δικαίωμα  δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για  την  ακρίβεια  των δηλουμένων  ορίων  των οικοπέδων τους  και  για  την  ύπαρξη και  την  αιτία του  δικαιώματος τους  να ζητήσουν  την έκδοση  άδειας  δόμησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση  δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογη− τικά  στοιχεία της  παραγράφου  2.1,  δεν γίνεται δεκτή  και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει  πρωτοκολληθεί.

Δικαιολογητικά

 1. Ορθοφωτοχάρτης κλίμακας 1:5000
 2. Φωτοληψίες μετά το 2009
 3. Χάρτης ΓΥΣ κλίμακας 1:5000

Δικαιολογητικά

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Κτηματολογικός πίνακας
 4. Αεροφωτογραφίες
 5. Αμοιβές μηχανικού

Δικαιολογητικά

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 εις διπλούν
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Κτηματολογικός πίνακας

Δικαιολογητικά

 1. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με επισημασμένη τη θέση της ιδιοκτησίας εις διπλούν
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87

Χορήγηση βεβαίωσης κατάτμησης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 13:00

Δικαιολογητικά

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του ρυμοτομικού σχεδίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Κτηματολογικός πίνακας
 4. Αεροφωτογραφίες
 5. Αμοιβές μηχανικού
 1. Τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εις διπλούν
 2. Μηκοτομές των οδών που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο εις διπλούν
 3. Αμοιβές μηχανικού

Χορήγηση βεβαίωσης όρων δόμησης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 12:39
 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου με απόσπασμα σχεδίου και συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 εις διπλούν
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 3. Αμοιβές μηχανικών
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 2

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης